Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ÁSZF áruházi átvétel és kiszállítás esetén fogyasztóknak

ÁRUHÁZI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos ettől a naptól: 2023-07-20

1. Általános rendelkezések - az Általános Szerződési Feltételek hatálya

1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételeket a Szerelvénybolt Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: Szerelvénybolt Kft., székhely: 6000 Kecskemét, Ceglédi út 38., levelezési cím: 6000 Kecskemét, Ceglédi út 38., e-mail cím: webaruhaz@szerelvenybolt.hu, honlap: http://szerelvenybolt.hu, telefonszám: 06 76/501-460, fax: 06 76/501-462), mint Eladó által forgalmazott árukra és e körben az Eladó és a Vevő között létrejövő összes - kivéve a www.szerelvenybolt.hu honlapon elérhető webáruházon keresztül létrejövő - szerződéses és üzleti kapcsolatra alkalmazni kell.
1.2 Jelen Általános Szerződési Feltételektől kizárólag az Eladó és a Vevő által meghatározott mértékben, írásban lehet eltérni. A Vevő saját üzleti feltételei az Eladó által el nem fogadottnak tekintendők.
1.3 Jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezésének érvénytelensége a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

1.4. Az Eladó jogosult az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mely módosítást a honlapján közzéteszi, valamint az áruházaiban kifüggeszti. A módosítás a hatálybalépés időpontját

2. Szerződés létrejötte

2.1 Adásvételi szerződés akkor jön létre, ha - a Vevő írásos megrendelését az Eladó írásban visszaigazolja, vagy - a közvetlen raktárról történő raktári eladásnál a megrendelést teljesíti, mely esetben a visszaigazolást a számla helyettesíti.
2.2 A megrendelés Eladó által történő eltérő elfogadása, így a megrendeléstől eltérő visszaigazolása új ajánlatnak minősül.
2.3 Az Eladó prospektusaiban vagy egyéb kiadványaiban közölt, az árukra vonatkozó árak, rajzok, ábrák, méretek, súlyok, teljesítmény vagy egyéb adatok csak tájékoztató jellegűek és kötelezettség nélküliek.
2.4 Ha az Eladó ajánlatot tesz, az ajánlati kötöttség a megadott határidőig vagy 30 napig érvényes.
2.5 A szerződés létrejöttét követően a Vevő a megrendelését egyoldalúan nem módosíthatja, a szerződéstől nem állhat el.

3. Árak

3.1 A szerződésben szereplő árak az Eladó székhelyén, illetve telephelyein történő átvételre értendők.
3.2 A szerződésben szereplő vételárat az Eladó egyoldalúan akkor változtathatja meg, ha
a) jogszabály, hatósági rendelkezés azt indokolttá teszi.
b) a szerződéskötés után olyan tény, körülmény vagy esemény következik be, mely a legnagyobb kereskedői gondosság mellett sem volt előre látható.
c) a szerződéskötés és a teljesítés időpontja között legalább 15 nap eltelt, és ezen időtartamon belül a Magyar Nemzeti Bank a forint árfolyamát az EURO-hoz vagy konvertibilis devizához képest leértékelte.

d) a szerződéskötés és a teljesítés időpontja közötti időtartamon belül egyéb, az Eladó beszerzési költségeit kedvezőtlenül érintő változás történik.
3.3 Az Eladó 3.2 pontban foglalt árváltoztatása esetén a Vevő jogosult a szerződéstől elállni, anélkül azonban, hogy az Eladóval szemben kártérítési vagy bármely egyéb igénye, követelése lenne.

4. Teljesítés helye, ideje és módja

4.1 Teljesítési hely raktárról történő eladásnál az Eladó székhelye, illetve telephelyei, illetve a 4.4 pontban foglaltak esetén a Vevő által megjelölt teljesítési hely. Az Eladó a megrendelt és visszaigazolt árut a megállapodott határidőre vagy a határidőn belül a Vevőnek készre jelenti, és rendelkezésre bocsátja. Az áru minőségi és mennyiségi átvétele az áru átadásakor történik.
4.2 Az áru elszállításáról a Vevő köteles gondoskodni. A Vevő a fuvareszközt a megadott szállítási napon olyan időben köteles kiállítani, hogy a berakására elegendő idő
álljon rendelkezésre.
4.3 Amennyiben a Vevő saját fuvareszközén vagy az általa megbízott fuvarozóval szállíttatja el az árut, úgy saját költségére és veszélyére köteles gondoskodni a fuvareszközre rakásról és az elszállításról. A teljesítés ideje az az időpont, mikor a Vevő, illetve a fuvarozó az árut átvette. A fuvarozó eljárási jogosultságát igazolni köteles az Eladó felé.
4.4 Az Eladó a Vevő kívánságára külön megállapodás alapján az általa megjelölt szállítási címre az árut leszállítja. Ebben az esetben a teljesítés helye a Vevő telephelye, illetve a diszpozícióban megadott teljesítési hely, a teljesítés ideje pedig, amikor a Vevő az árut átvette.
4.5 Az átvételt a szállítólevélen dátummal, aláírással, bélyegzővel rögzíteni kell. Ha az átvételnél a Vevő helyett meghatalmazott jár el, köteles az áru átvételére szóló – legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – eredeti meghatalmazást az Eladó részére átadni. A fizetendő fuvardíjat az árajánlat tartalmazza.
4.6 Amennyiben a Vevő az árut a megállapodott teljesítési határidő elteltét követő 15 naptári napon belül nem veszi át, úgy az Eladó a Vevő költségére és felelősségére tárolási díj felszámítása mellett az árut megőrzi. A tárolási díj mértéke havonta az át nem vett áru rendelés szerinti (számla kiállítása esetén, számlán szereplő) nettó értékének 3%-a + Áfa, és minden megkezdett hónap után fizetendő. Ez esetben a teljesítés ideje a tárolás kezdő napja.
Amennyiben a Vevő az áru átvételével az Eladó által megadott teljesítési határidőt 30 nappal meghaladó késedelembe esik, az Eladó jogosult a jelen szerződéstől elállni, mely esetben az Eladó a bruttó vételár 30 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek megfizetésére Vevő az elállás közlését követő 8 napon belül köteles. Eladó a meghiúsulási kötbér összegéig beszámításra jogosult a Vevő által megfizetett vételárelőleggel szemben.

4.7 Az Eladó elő- és részszállításra jogosult.
4.8 A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az Eladó késedelembe esik, és az a beszállítója hibájára vezethető vissza, az esetleges késedelemért az Eladót felelősség nem terheli. Az Eladó nagykereskedelmi tevékenysége körében közvetítői tevékenységet végez, ezért a szerződésben megjelölt szállítási határidők ezen áruk vonatkozásában csak tájékoztató jellegűek.

5. Mennyiségi és minőségi átvétel

5.1 A mennyiségi és minőségi átvétel helye a 4.1 és a 4.4 pontban meghatározott teljesítési hely. Az átvétel során a Vevő, illetve átvevő köteles a gyári csomagolás sértetlenségét ellenőrizni, a sértetlen csomagokat és árukat darabszámra átvenni, a sérült csomagolásról vagy áruról az átvétel helyén a fuvarozóval szembeni igény érvényesítésére alkalmas jegyzőkönyvet felvenni, melyből kitűnik a hiány mértéke, a sérülés jellege, illetve a minőségi kifogás mibenléte. A jegyzőkönyvet a fuvarozóval, az Eladó székhelyén, illetve telephelyein történt átvétel esetén pedig az árut átadó személlyel kell aláíratni. Amennyiben a Vevő ezt elmulasztja és az igény a fuvarozóval szemben ezért nem érvényesíthető, úgy a bekövetkezett mennyiségi, minőségi hibákért, illetve kárért az Eladó nem tartozik felelősséggel.
5.2 A Vevő az áru átvételének megtagadására és a küldemény visszaküldésére kizárólag az Eladóval írásban kötött megállapodás esetén jogosult.
5.3 Az átvételkor fel nem ismerhető mennyiségi hibákat a Vevő azok felfedezésekor haladéktalanul köteles a megfelelő bizonyítékok rendelkezésre bocsátásával egyidejűleg az Eladónál írásban bejelenteni. Amennyiben a mennyiségi kifogás nem az áru átvételével egyidejűleg, az Eladó képviselője/munkatársa jelenlétében történik, a kifogásban foglaltakat a Vevő kötelezettsége igazolni. Míg minőségi kifogás esetén a 7. pontban foglaltak az irányadóak.

6. Visszaáru kezelés

Az Eladó a raktári készletes termékekre visszaáruzást a teljesítéstől számított 8 napon belül biztosít a Vevő részére, sértetlen csomagolás esetén, a nettó vételár 25 %-a + Áfa kezelési költség levonása és a fennmaradó vételár levásárlása mellett. Eladó a kezelési költség levonását követően fennmaradó vételár visszafizetését nem biztosítja, kizárólag annak levásárlását. Egyedi és projektspecifikus termékek visszavételére Eladó a fentiek szerint sem biztosít lehetőséget.

7. Minőség, kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás


7.1. Az Eladó az áruk minőségét minőségi bizonyítvánnyal tanúsítja, valamint használati, kezelési útmutatót, és jótállás esetén jótállási jegyet bocsát a Vevő rendelkezésére. Az Eladó szavatolja, hogy az áruk a rendeltetésszerű használatra alkalmasak, és megfelelnek a hatályos EU szabványoknak.


7.2. Eladó a szerződésszegésért való felelősségét (ideértve a késedelemből, hibás teljesítésből eredő, mennyiségi és minőségi hiba következtében fennálló kártérítési felelősséget) a jogszabályok által biztosított mértékben kizárja, azaz a kizárás alól kivételt képeznek a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegés, valamint a fogyasztókra vonatkozó eltérő rendelkezések.


7.3. Kellékszavatosság: az Eladó hibás teljesítése esetén, kellékszavatossági igénye alapján a Vevő választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az Eladónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve az áru hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet; vagy a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének – az áru tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Ha a Vevő fogyasztónak minősül a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát az Eladó költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az Eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az Eladó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az Eladóval közölni. Ha a Vevő fogyasztónak minősül, a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős. A Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el, ha a Vevő fogyasztónak minősül, kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Használt dolog esetén ez a határidő fogyasztó esetén is egy év. Kellékszavatossági (alkalmassági idő) vagy kártérítési jog érvényesítésének igénye esetén a Vevő tartozik az Eladó vélelmezett hibás teljesítését bizonyítani. Ha a Vevő fogyasztónak minősül, az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ennek megfelelően, a teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta, a teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


7.4. Termékszavatosság (kizárólag fogyasztók esetén): Ha a Vevő fogyasztónak minősül, a termék hibája esetén követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania. Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta; b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta. A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. Ugyanazon hiba miatt az Eladóval szemben kellékszavatossági és a gyártóval szemben termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve a termék javítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági igény a továbbiakban már csak a gyártóval szemben érvényesíthető.


7.5. Jótállás: (kizárólag fogyasztók esetén): Ha a Vevő fogyasztónak minősül, hibás teljesítés esetén az Eladó jótállásra köteles a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján. Új, tartós fogyasztási cikk esetében a Vevő a jótállási idő alatt elsősorban kijavítást igényelhet. Kicserélésnek van helye már az első javítási kísérletet követően, ha megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, és a Vevő másik igény teljesítését nem kéri. A Vevő akkor is kérheti a kicserélést, ha a kijavítási igény közlését követő harminc napon belül nem kerül sor a kijavításra. A kicserélési igényt az is megalapozza, ha a fogyasztási cikk a jótállási idő alatt három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, feltéve, hogy a Vevő nem kéri másik igény teljesítését. Ha az előbbi esetekben kicserélésre nincs lehetőség, akkor a Vevő a vételár visszatérítésére is igényt tarthat. A jótállás időtartama fogyasztási cikkek esetén a) 10 000 forinttól 250 000 forintig terjedő eladási ár esetén két év, b) 250 000 forint feletti (250 001 forinttól kezdődő) eladási ár esetén három év. A jótállásból eredő jogait a Vevő a rendelkezésére bocsátott jótállási jeggyel gyakorolhatja, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a Vevő az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot bemutatja. A jótállási igény teljesítésének nem feltétele a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának visszaszolgáltatása. Fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése vagy annak üzemben tartása érdekében támaszthatók speciális követelmények (például időszakos felülvizsgálat) a Vevővel szemben, feltéve, ha a megfelelő üzembe helyezés vagy üzemben tartás más módon nem biztosítható, és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a Vevő számára. Az Eladó jótállási kötelezettsége alól abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, valamint termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthető. Ha viszont a Vevő egy adott hiba miatt egyszer sikerrel érvényesítette hibás teljesítésből eredő igényét (például az Eladó kicserélte a terméket), ugyanezen hiba tekintetében más jogi alapon erre már nem tarthat igényt.


8. Termékfelelősség
A termékfelelősségre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései vonatkoznak.
Az Eladó által gyártott saját termékek (falazó elemek stb.) vonatkozásában az Eladó a felhasználás során történő hangszigetelési módozatok és megoldások tekintetében a keletkező, nem megfelelő eredményért felelősségét kizárja, ha és amennyiben nem az Eladó-Gyártó által megnevezett kivitelező és technológia kerül igénybevételre, alkalmazásra.
Az Eladó által gyártott építőipari termékek, a kapcsolódó technológia és az ahhoz tartozó valamennyi dokumentáció szerzői jogi védelem alatt állnak.

9. Fizetési feltételek

9.1 A szerződésben szereplő vételárat a Vevő készpénzzel, bankkártyás fizetéssel vagy átutalással köteles kiegyenlíteni. Bruttó 10 000,- Ft összeg alatti vásárlás esetén Eladó kizárólag készpénzben vagy bankkártyával történő fizetést fogad el. A fizetési mód és a fizetési határidő a számla fejlécén szerepel. Készpénzben történő fizetés esetén a vételár az áru átadásával egyidejűleg esedékes. Átutalás esetén a Vevő köteles a vételárat határidőben kiegyenlíteni, melynek az felel meg, ha a vételár az Eladó bankszámláján a fizetési határidőben jóváírásra került.

9.2. Eladó bizonyos – különösen, de nem kizárólagosan egyedi és projektspecifikus – termékek megvásárlását kizárólag vételárelőleg megfizetése mellett biztosítja, azaz a Vevő az Eladónak a vételár meghatározott részét vagy a teljes vételárat a szerződés létrejöttét követően kiállított számlán feltüntetett határidőn belül köteles előre megfizetni.

9.3. A Vevő fizetési késedelme esetén az Eladó jogosult a jövőbeni megrendelésekre a kedvezményt megvonni, a fizetési határidőt lerövidíteni, a továbbiakban csak készpénzes fizetést elfogadni, a további megrendeléseket biztosíték adásához (bankgarancia, zálogjog stb.) kötni, továbbá az Eladó jogosult a Vevővel szemben a szállításokat leállítani, illetve felfüggeszteni anélkül, hogy ez szerződésszegésnek minősülne. Eladó a fenti intézkedéseket a Vevő fizetési kötelezettségének teljesítése esetén is jogosult fenntartani határozatlan ideig.  Ha a Vevő késedelembe esik, köteles az Eladónak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére. A behajtási költségek közé tartoznak különösen, de nem kizárólagosan: a perköltségek és illetékek, a közjegyzői díj, a bírósági végrehajtás költségei, a végrehajtók díja, az ügyvédi költségek, a behajtási költségátalány, valamint a követeléskezelő költségei, sikerdíja.
9.4. Amennyiben a Vevő a fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, úgy az Eladó késedelmi kamat felszámítására jogosult, melynek mértéke:
- vállalkozásnak nem minősülő Vevő esetén a Ptk. 6:48§-ának (1) bekezdése értelmében a

késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal - idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamattal, ennek hiányában a pénzpiaci kamattal - megegyező mértékű,

- a vállalkozásnak minősülő Vevő esetén a Ptk. 6:155§-ának (1) bekezdése értelmében a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat - idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat - nyolc százalékponttal növelt értéke.

A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

9.5 A Vevő a vételártartozása alapján az Eladóval szemben semmilyen jogcímen (így különösen szavatossági, jótállási, kártérítési stb. igények) beszámítással nem élhet.

Ha a Vevő fogyasztónak minősül, jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg az Eladó nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.
9.6. Az Eladó a vételár és esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja. Ez a rendelkezés a Vevő számára nem jelent elállási okot, és nem teremt az Eladó számára az árura vonatkozóan visszavételi kötelezettséget. A Vevő a vételár megfizetéséig az árut megfelelő fedezet biztosítása nélkül nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, azt be nem építheti és fel nem dolgozhatja. Dologegyesülés esetén az Eladónak résztulajdona keletkezik. A Vevő jelen szerződés aláírásával az Eladóra engedményezi a közös tulajdon értékesítéséből származó vételárból az Eladó tulajdoni hányadának megfelelő összeget.
9.7 Amennyiben a Vevő tovább értékesítés céljából vásárolja meg az árut, köteles a tulajdonjog-fenntartás ideje alatt az áru tárolásáról megfelelően gondoskodni. A tulajdonjog-fenntartás ideje alatt a termék elvesztéséért vagy megsemmisüléséért, illetve az állagában bekövetkező bármely kárért a Vevő kártérítési felelősséggel tartozik. A Vevő ez esetben köteles az Eladó termékére is kiterjedő vagyonbiztosítást kötni.

10. Kézbesítési szabályok 

10.1 Az Eladó által a Vevőhöz intézett azon írásbeli nyilatkozatokat, amelyeket a Vevő által megadott levelezési címre szabályszerűen postára adtak az Eladó által közöltnek, a 10.3 pont szerint a Vevő részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen nem volt kézbesíthető, a küldeménynek az első postai kézbesítése megkísérlése napjától, ha ez nem állapítható meg, akkor a postai kézbesítés második megkísérlése napjától számított ötödik munkanapon, ha ez sem állapítható meg, vagy a kézbesítés másodszori megkísérlésére nem is került sor, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a feladónak visszaküldte.
10.2 A Vevő köteles - a fenti, a nyilatkozatok kézbesítésére vonatkozó előírásokra tekintettel -gondoskodni arról, hogy a fentiekben megadott kézbesítési címen a szerződés megkötésétől e szerződés megszűnéséig folyamatosan rendelkezzen a postai küldemények átvételére jogosult személlyel (képviselővel). Ennek elmulasztása esetén, az átvételre jogosult személy (képviselő) hiányára, előnyök szerzése, illetve hátrányok elkerülése végett nem hivatkozhat.
10.3 A Vevő levelezési címére az Eladó által küldött nyilatkozatot akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett megtagadta annak átvételét,  „cím nem azonosítható”, „címzett ismeretlen”, „nem kereste”, „elköltözött”, „kézbesítés akadályozott”, vagy „meghalt/megszűnt” jelzéssel érkezett vissza a postai küldemény az Eladóhoz.
10.4 A fenti szabályok a kézbesítési megbízottra, illetve a kezesre is vonatkoznak, azzal, hogy a joghatály kézbesítési megbízott esetében a megbízást adó vonatkozásában áll be.

11. Jogok átruházása

A Vevő a jelen Általános Szerződési Feltételekből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyre csak az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén ruházhatja át.

12. Alkalmazandó jog, jogviták

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és annak az adásvételi szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A felek kötelezik magukat, hogy minden vitát elsősorban békésen, közvetlen tárgyalások útján rendeznek. Amennyiben ez ésszerű határidőn belül nem vezet eredményre, akkor a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján az Eladó és a Vevő között kötött minden eseti szerződésből származó jogvitára a felek alávetik magukat - hatáskör függvényében a Kecskeméti Törvényszék, vagy a Kecskeméti Járásbíróság kizárólagos illetékességének.
Az Eladó a személyes adatokat az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet előírásai szerint kezeli.

Az ÁSZF egy-egy példányát az Eladó áruházaiban kifüggeszti, valamint az elérhető a www.szerelvenybolt.hu weboldalon keresztül.
 

13. Panaszkezelés (fogyasztónak minősülő Vevő esetén)

Ha a Vevő fogyasztónak minősül, az áruval vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

  • Levelezési cím: Szerelvénybolt Kft., 6000 Kecskemét, Ceglédi út 38.
  • Telefon: 06 76/501-460
  • Fax: 06 76/501-462
  • Internet cím: http://szerelvenybolt.hu
  • E-mail: webaruhaz@szerelvenybolt.hu

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti az Eladóval a panaszát, amely az Eladónak, illetve az Eladó érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt az Eladó azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadja. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt az Eladó - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját az Eladó indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az Eladó egyedi azonosítószámmal látja el.

A panasz elutasítása esetén az Eladó a fogyasztót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is kiterjed, hogy az Eladó a székhelye szerinti békéltető testületnél vagy - valamennyi békéltető testületre kiterjedő hatállyal - az MKIK-nál írásban, visszavonásig érvényes általános alávetési nyilatkozatot tett-e.

Amennyiben az Eladó a fogyasztó panaszát elutasítja, úgy a fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.  Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület

Békés Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Postacím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36

Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.228.

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Budapesti Békéltető Testület

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

 

Postacím: 1253 Budapest, Pf.:10.

 

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Heves Vármegyei Békéltető Testület

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. fsz. 1.

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304.

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Postacím: 3300 Eger, Faiskola u. 15.

   

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Somogy Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.

Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület

Tolna Vármegyei Békéltető Testület

Vas Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület

Zala Vármegyei Békéltető Testület

 

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.